Świadczenia rodzinne - najcześciej zadawane pytania...

Komu przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki?
Zasiłek rodzinny - jest podstawową formą wsparcia. Oznacza to, że od tego czy przysługuje nam prawo do zasiłku rodzinnego, zależy czy otrzymamy inne dodatki opisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych (nie dotyczy to świadczeń opiekuńczych).

Rozwód i separacja.

Jeśli zdecydowałaś się na rozwód musisz wystąpić z pozwem do Sądu Okręgowego. Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu przebywa. Następnie właściwy jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony powodowej.

Świadczenia alimentacyjne - obowiazek alimentacyjny.

Z czego wynika obowiązek alimentacyjny?
Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego na obojgu rodziców ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci (kwestię tą reguluje art.133 § 1 krio). W sytuacji gdy mamy do czynienia z pełna rodziną, obowiązek ten w naturalny sposób rozkłada się na obojga rodziców. Problemy pojawiają się kiedy rodzice decydują się na rozstanie lub gdy jedno z rodziców mimo pozostawania w związku małżeńskim oraz prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny i nie łoży na utrzymanie dzieci.

Egzekucja komornicza zadłużeń alimentacyjnych.

Co trzeba zrobić, żeby móc wystąpić do Komornika z wnioskiem o egzekucję?
Postępowanie egzekucyjne, tzw. komornicze (egzekucja komornicza) nie może zostać wszczęte bez prawomocnego orzeczenia sądu. Tak więc pierwszym krokiem do egzekucji alimentów jest złożenie w sądzie rejonowym pozwu o zasadzenie alimentów przeciwko temu z rodziców uprawnionego dziecka, który nie łoży na jego utrzymanie.