Egzekucja komornicza zadłużeń alimentacyjnych.

Co trzeba zrobić, żeby móc wystąpić do Komornika z wnioskiem o egzekucję?
Postępowanie egzekucyjne, tzw. komornicze (egzekucja komornicza) nie może zostać wszczęte bez prawomocnego orzeczenia sądu. Tak więc pierwszym krokiem do egzekucji alimentów jest złożenie w sądzie rejonowym pozwu o zasadzenie alimentów przeciwko temu z rodziców uprawnionego dziecka, który nie łoży na jego utrzymanie.


Sąd po rozpatrzeniu pozwu wydaje wyrok, w którym orzeka o obowiązku uiszczania świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka. Pozwany/a ma tydzień na odwołanie się od wyroku. Jeśli tego nie zrobi wyrok uprawomocnia się.

Po uzyskaniu w sądzie informacji o tym, że wyrok jest już prawomocny, powinnaś napisać krótkie pismo z wnioskiem o klauzulę wykonalności oraz doręczenie odpisu wyroku. Do pisma dołączyć trzeba opłatę sądową za klauzulę wykonalności i opłatę za każdą stronę wyroku (kwoty są symboliczne)
Pobierz wzór wniosku o klauzulę wykonalnośi oraz doręczenie odpisu wyroku [RTF].

Ważne!!! Opłatę sądową możesz uiścić w znakach opłaty sądowej (można je zakupić w kasie sądu lub w banku PKO BP) albo przelewem na konto Sądu (dostępne jest w budynku sądu na tablicach informacyjnych, w sekretariatach sądu oraz telefonicznie na informacji sądowej).
Jeżeli zdecydujesz się na uiszczenie opłaty sądowej w znakach sądowych naklejone znaczki obrysuj długopisem wkoło i z boku napisz jakie znaczki nakleiłaś (jakie nominały i ile; np. jeżeli nakleiłaś 3 znaczki o nominałach 5,00 zł. i jeden o nominale 1,00 zł napisz: 3 x 5zł. i 1 x 1zł.) Następnie zrób kserokopie strony ze znaczkami. Zapobiegniesz w ten sposób konieczności wniesienia ponownej opłaty, w sytuacji jeśli znaczki zaginą.

Dopiero po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu możesz złożyć wniosek do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. O adresie komornika dowiesz się dzwoniąc na informację sądową lub z książki telefonicznej.

Wniosek o egzekucję komorniczą - co powinno się w nim znaleźć?
We wniosku musisz wskazać dłużnika, wierzyciela, kwotę, jaką komornik ma egzekwować oraz sposoby egzekucji, tzn. jaki majątek ma dłużnik, gdzie pracuje, jakie ma rachunki bankowe, czy ma samochód, mieszkanie etc. Informacje te są niezbędne dla komornika aby mógł podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych Tobie lub Twoim dzieciom kwot.
Pobierz wzór wniosku egzekucji komorniczej.

Ile czasu ma komornik na podjęcie działań?
Obecnie okres, w którym komornik ma podjąć pierwsze działania wynosi do 21 dni.
Oznacza to, że dopiero po 21 dniach od zarejestrowania Twojego wniosku możesz otrzymać informacje o podjętych przez komornika działaniach.

Czy komornik ma obowiązek informowania mnie o podejmowanych przez siebie działaniach?
Tak, komornik ma ustawowy obowiązek informowania wierzyciela o podejmowanych przez siebie działaniach i stałej współpracy z wierzycielem. Jeżeli uznasz, ze zbyt długo nie otrzymujesz żadnych informacji od swojego komornika, możesz napisać pismo z prośbą o podanie aktualnego stanu egzekucji.

Czy w związku ze złożeniem wniosku muszę ponieść jakieś koszty?
Nie, wszelkie opłaty związane z kosztami komorniczymi (kosztami egzekucji) przerzucone są na dłużnika. To dłużnik, a nie Ty ponosi koszty egzekucji.
Jednak jeżeli wnosisz o dokonanie przez komornika czynności zmierzających do ustalenia czy dłużnik jest zatrudniony i jakie dochody uzyskuje wiąże się to z koniecznością złożenia przez komornika wniosków w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy też w Urzędzie Miasta. Wnioski takie podlegają opłacie, do uiszczenia której komornik może wezwać wierzyciela czyli Ciebie.
Ponadto jeżeli wierzyciel składa wniosek o egzekucję z nieruchomości np. mieszkania, domu, domu gospodarczego, etc., komornik wzywa do wpłaty zaliczki na poczet oszacowania wartości nieruchomości. Również bez uregulowania tej kwoty przez wierzyciela komornik nie przystąpi do działań w tym zakresie.

Czy mogę komornika informować o miejscu zamieszkania dłużnika, jego majątku etc. telefonicznie?
Przepisy nie regulują tej kwestii także istnieje możliwość przekazania informacji komornikowi telefonicznie lub osobiście w czasie jego dyżuru. W praktyce będzie lepiej jeżeli wszystkie informacje przekażesz na piśmie. Pismo można złożyć bezpośrednio w sekretariacie biura komornika lub listem poleconym.
Jeżeli zdecydujesz się na zaniesienie pisma do biura osobiście przygotuj sobie kopię tego pisma i poproś sekretarkę o przybicie stempla z datą przyjęcia pisma.

Czy jest jakaś instytucja, która sprawuje nadzór nad komornikiem?
Nadzór nad działalnością komorników w Polsce sprawują Izby Komornicze oraz Prezesi Sądów Rejonowych.
Jeżeli stwierdzisz, że komornik nie wywiązuje się właściwie ze swoich obowiązków, możesz złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego, Wydział Cywilny skargę na czynności komornika.
Pobierz wzór skargi na czynności komornika.

Skarga na komornika - kiedy mogę ją złożyć?
Skargę na komornika możesz złożyć jeżeli stwierdzisz, że komornik nie wykonuje należycie swoich obowiązków np. nie zajął wskazanych przez Ciebie nieruchomości albo rachunku bankowego, albo też gdy zrobił to zbyt późno i dłużnik zdążył ukryć swój majątek.
Zgodnie z art.767 k.p.c. skargę możesz wnieść do właściwego sądu rejonowego w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy byłaś przy niej obecna lub byłaś o jej terminie zawiadomiona , w innych wypadkach w terminie 7 dni od daty, kiedy komornik zawiadomił Cię o dokonaniu czynności, a jeżeli tego nie zrobił od daty, kiedy dowiedziałaś się o tej czynności.

Jakie są koszty postępowania sądowego w przedmiocie skargi na komornika?
Skarga taka podlega opłacie sądowej.
Jeżeli masz niskie dochody i nie stać Cię na ponoszenie tych kosztów możesz w skardze zawrzeć wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego. Aby twój wniosek mógł zostać rozpatrzony musisz dołączyć zaświadczenie o swoich zarobkach lub o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, albo inne zaświadczenie przesądzające o twoim statusie materialnym.
Ponadto należy poinformować sąd o posiadanych przez Ciebie ruchomościach, nieruchomościach, papierach wartościowych, akcjach, obligacjach oraz o miejscu zamieszkania.
Jeżeli sąd podejmie decyzję o zwolnieniu Cię z kosztów, wówczas nie płacisz wpisu, o którym mowa wyżej.
W przypadku gdy sąd uzna , iż brak jest podstaw do zwolnienia Cię z opłat sądowych wezwie Cię do uiszczenia stosownej wpłaty.

Jakiego rezultatu postępowania skargowego mogę się spodziewać?
Sąd może oddalić skargę lub umorzyć postępowanie jeżeli uzna, że komornik należycie wywiązał się ze swoich obowiązków.
Jeżeli natomiast uzna, ze Twoje zarzuty są słuszne zobowiąże on komornika do naprawienia wyrządzonej Ci szkody oraz do podjęcia działań naprawczych zmierzających do skutecznego wyegzekwowania należności.

Kiedy egzekucja się kończy?
Jeżeli komornik podjął już wszystkie możliwe działania, które mogłyby doprowadzić do skutecznego ściągnięcia od dłużnika alimentów, a mimo tego nie zostały one wyegzekwowane jak również jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, komornik podejmuje decyzję o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
Oznacza to, że jeżeli dłużnik alimentacyjny skutecznie ukrył swój majątek przepisując go na rodzinę i znajomych, wykazuje brak zatrudnienia, a co za tym idzie dochodów, należy się spodziewać, że egzekucja będzie bezskuteczna i komornik zaprzestanie działań.

Czy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego mogę ponownie złożyć wniosek do komornika?
Jeżeli uzyskasz informację, że dłużnik alimentacyjny ma pracę i uzyskuje dochód możesz ponownie wnieść do komornika wniosek o egzekucję. Pamiętaj aby w nowym wniosku wskazać adres nowej pracy dłużnika.