Rozwód i separacja.

Jeśli zdecydowałaś się na rozwód musisz wystąpić z pozwem do Sądu Okręgowego. Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu przebywa. Następnie właściwy jest Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony powodowej.


Pozew rozwodowy - rodzaje.
Są dwa rodzaje pozwów rozwodowych jeden z orzekaniem o winie pozwanego (np. Twojego męża), a drugi bez orzekania o winie.

Koszty postępowania.
W sytuacji gdy mało zarabiasz, w pozwie możesz zamieścić wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania. W przypadku złożenia powyższego wniosku musisz szczegółowo opisać swoją sytuację majątkową: ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, czy sama utrzymujesz gospodarstwo domowe i dzieci, czy ktoś Ci pomaga, czy posiadasz jakieś ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe, akcje, obligacje, wierzytelności, etc. Jeżeli powyższych informacji zbraknie w pozwie Sąd wezwie Cię do uzupełnienia tej części pozwu.

Pozew rozwodowy - treść.
W pozwie rozwodowym możesz również wystąpić z wnioskami o:
- przyznanie Ci opieki nad dziećmi,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci i ustalenie czasu i miejsca spotkań dzieci z ojcem;
- zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci stron od pozwanego;
- eksmisję pozwanego ze wspólnego mieszkania stron;
- orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania;
- zaniechanie rozprawy pojednawczej.
W treści pozwu musisz wykazać trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że musisz wskazać Sądowi przyczyny, dla których Wasze małżeństwo nie może już dłużej trwać. Jeżeli rozwód ma być orzeczony z wyłącznej winy Twojego męża musisz przedstawić dowody, które uzasadnią Twoje żądanie (np. mąż stosował przemoc fizyczną, psychiczną, mąż zdradził mnie, wyprowadził się z domu, nie łoży na utrzymanie rodziny, jest alkoholikiem i przepija większość pieniędzy, urządza w domu libacje i awantury, etc.).
Już w pozwie możesz wnosić o wydanie postanowienia zabezpieczającego normującego na czas procesu obowiązki małżonków do przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny (alimenty), określenia sposobu korzystania z mieszkania, sposobu roztoczenia pieczy nad dziećmi.
Pobierz wzór pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie.

Dokumenty.
Pozew składasz do Sądu w dwóch egzemplarzach: jeden dla Sądu, drugi dla pozwanego. Do obu egzemplarzy należy dołączyć wszystkie dowody, o których wspominasz w pozwie. Po przyjęciu przez Sąd Twojego pozwu i dopełnieniu wszelkich formalności Sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy, która jest rozprawą pojednawczą, po której strony mają pół roku na rozwiązanie konfliktu i podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozwodu.

Rozprawa pojednawcza.
Jeżeli w pozwie zawnioskujesz o zaniechanie rozprawy pojednawczej Sąd przystąpi do rozpatrywania Twoich wniosków już na pierwszym posiedzeniu. Wówczas cały proces toczy się szybciej i wcześniej się kończy.

Alimenty na siebie.
W przypadku orzeczenia przez Sąd rozwodu z wyłącznej winy pozwanego masz prawo do ubiegania się o alimenty nie tylko na dzieci ale też na siebie w przypadku kiedy pogorszy się Twoja sytuacja finansowa. Takie uprawnienie przysługuje Ci do czasu zawarcia następnego związku małżeńskiego.
Jeżeli rozwód orzeczono bez wskazywania winnego rozpadu małżeństwa albo uznano, że obie strony w równym stopniu przyczyniły się do rozpadu związku prawo do alimentów przysługuje Ci w sytuacji gdy znajdziesz się w niedostatku przez okres 5 lat od daty orzeczenia rozwodu. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać przedłużony.

Czas trwania procesu.
Ustawa nie przewiduje dokładnego terminu w jakim ma się zakończyć postępowanie. Sprawa ma się toczyć bez zbędnej opieszałości i w miarę możliwości sprawnie. Zdarza się, że wyrok zapada już na pierwszej rozprawie. Jeżeli sprawa jest skomplikowana proces może się toczyć nawet kilka miesięcy, czy też lat.

Rozdzielność majątkowa.
Prawomocny wyrok Sądu orzekający rozwód automatycznie powoduje ustanowienie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Polega ona na tym, że z chwilą uzyskania rozwodu między stronami ustaje wspólnota majątkowa małżeńska. W praktyce oznacza to, że nie ponosisz odpowiedzialności za długi męża zaciągnięte po dacie uzyskania rozwodu, jak również mąż nie odpowiada za Twoje długi. Wasze zarobki nie wchodzą od tego momentu w skład majątku wspólnego i prowadzicie oddzielne finanse.
Jeżeli po rozwodzie zdecydujecie z mężem, że jednak chcecie być razem musicie ponownie zawrzeć związek małżeński.

Separacja.
Druga formą rozwiązania związku małżeńskiego jest separacja. Separacja jest tymczasową formą rozwiązania związku małżeńskiego i w zasadzie to różni ją od rozwodu.
W przypadku gdy po orzeczeniu separacji przez Sąd Ty i twój mąż stwierdzicie, że jednak chcecie być razem wystarczy złożyć pismo do Sądu zawierające zgodne żądanie małżonków zniesienia separacji. Koszt takiego postępowania jest znacznie niższy niżeli w przypadku rozwodu.

Orzeczenie separacji powoduje następujące skutki:
- ustanowienie rozdzielności majątkowej,
- wyłączenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki,
- odsunięcie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia ustawowego, jeżeli w chwili otwarcia spadku małżonkowie pozostawali w separacji.

Pozew o separację formułuje się podobnie jak pozew rozwodowy uwzględniając wszystkie wnioski dodatkowe i zabezpieczenie powództwa. Separacja może być orzeczona również w trybie nieprocesowym. Taka sytuacja jest możliwa jeżeli małżonkowie nie mają dzieci i złożyli zgodny wniosek o separację.